Działalność fundacji


Obecnie prowadzimy:

- poradnictwo psychospołeczne i prawne

- terapie indywidualne i rodzinne

- mediacje

​- zajęcia psychoedukacyjne w szkołach

​ (w zakresie ochrony i promocji zdrowia,

profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy)

- pomoc dzieciom w uczeniu się

​- terapie logopedyczne

Skala działań może być coraz szersza, ponieważ udzielanie większości z nich jest wspierane poprzez pozyskane dotacje.


Fundacja realizuje zadania
- dofinansowane z budżetu Miasta Łodzi:

* Prowadzenie jednostki specjalistycznego poradnictwa
* Poradnictwo dla osób doświadczających przemocy w rodzinie
* Specjalistyczne działania konsultacyjno - interwencyjne dla osób z problemem alkoholowym, ich rodzin oraz osób doświadczających przemocy w rodzinie
* Promowanie i prowadzenie mediacji, w tym mediacji rodzinnych

* Warsztaty wychowawcze dotyczące nieagresywnego rozwiązywania konfliktów dla dzieci i młodzieży
* Prowadzenie zajęć dodatkowych zgodnie z założeniami profilaktyki selektywnej

- współfinansowane ze środków Województwa Łódzkiego:

* Kryzys psychiczny – zmiana na lepsze
* Prowadzenie jednostki specjalistycznego poradnictwa
* Odwaga to rozwaga – wciąż aktualne!
* Pomoc psychospołeczna w Twoim domu


W 2013 roku:

Fundacja realizowała zadania:

- dofinansowane z budżetu Miasta Łodzi:

* Prowadzenie jednostki specjalistycznego poradnictwa
* Poradnictwo medyczne, psychologiczne, pedagogiczne, rodzinne, prawne, socjalne
* Promowanie i prowadzenie mediacji, w tym mediacji rodzinnych
* Specjalistyczne działania konsultacyjno - interwencyjne dla osób z problemem alkoholowym, ich rodzin oraz osób doświadczających przemocy w rodzinie
* Warsztaty wychowawcze dotyczące nieagresywnego rozwiązywania konfliktów dla dzieci i młodzieży
* „Niepokonani” - aktywizacja młodzieży w przezwyciężaniu barier w funkcjonowaniu psychospołecznym (projekt ten był dofinansowany w ramach dotacji z Funduszu Inicjatyw Społecznych, założonego przez Łódzką Federację Organizacji Pozarządowych (ŁFOP), United Nations Development Programme (UNDP) oraz Urząd Miasta Łodzi (UMŁ)

- dofinansowane ze środków Województwa Łódzkiego:

* Prowadzenie Ośrodka Wsparcia Psychospołecznego
* Pomoc psychospołeczna blisko Ciebie
* Odwaga to rozwaga
* Nie daj się bezradności!


W 2012 roku:
dzięki dotacji Miasta Łódź – MOPS prowadziliśmy jednostkę specjalistycznego poradnictwa (poradnictwo psychospołeczne indywidualne i rodzinne oraz poradnictwo prawne), świadcząc pomoc w gabinecie użytkowanym przez fundację oraz w formie wizyt domowych dla osób o ograniczonej mobilności ze względu na konieczne obowiązki i warunki życiowe albo niepełnosprawność

udzielaliśmy pomocy terapeutycznej dla osób znajdujących się w trudnych sytuacjach życiowych w formie indywidualnej, małżeńskiej i rodzinnej

prowadziliśmy zajęcia psychoedukacyjne w szkołach (dotyczące profilaktyki uzależnień, zdrowego trybu życia, przezwyciężania sytuacji kryzysowych, rozwiązywania konfliktów rówieśniczych oraz innych problemów zakresu adolescencji i wczesnej dorosłości)

udzielaliśmy pomocy dzieciom mającym trudności w uczeniu się

rozpoczęliśmy prowadzenie mediacji

uczestniczyliśmy w konsultacjach społecznych Programu Wspierania Rodziny w Mieście Łodzi na lata 2012 – 2014

W 2011 roku:
udzielaliśmy pomocy doradczo-terapeutycznej dla osób znajdujących się w trudnych sytuacjach życiowych w formie indywidualnej, małżeńskiej i rodzinnej

prowadziliśmy pomoc dla dzieci z problemami w uczeniu się

zrealizowaliśmy zadanie „Miej odwagę powiedzieć STOP!” w zakresie profilaktyki HIV/AIDS z dotacji Zarządu Województwa Łódzkiego – Regionalnego Centrum Polityki Społecznej
w ramach tej kampanii społecznej:
-wydaliśmy plakaty informacyjno-promocyjne i je kolportowaliśmy do szkół, placówek ochrony zdrowia i pomocy społecznej, bibliotek i urzędów
-prowadziliśmy zajęcia psychoedukacyjnych w siedemnastu szkołach na terenie Łodzi oraz powiatów radmoszczańskiego i zgierskiego
-braliśmy udział w audycjach na antenach Radia Łódź (patrona medialnego akcji), Radia Niepokalanów i Radia Złote Przeboje oraz w Telewizji Łódź

współorganizowaliśmy kurs specjalistyczny w zakresie pracy z osobami po doświadczeniach traumatycznych (strat i przemocy)

uczestniczyliśmy w konsultacjach społecznych; Samorząd Województwa Łódzkiego przyjął w br. za zasadne nasze uwagi do Regionalnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego i zapisał w nim potrzebę udzielania poradnictwa psychospołecznego jako istotny czynnik w profilaktyce zaburzeń psychicznych

podjęliśmy współpracę z Urzędem Miasta Łodzi